Toprak ve Arazi Kullanımı

Toprak ve Arazi Kullanımı

Genel Toprak Yapısı : Yüzölçümü 839 kilometrekare olan Yalova İli’nin yerel yapısı paleozoik ve mezozoiyaşlı tortul tabakalardan oluşmaktadır. Hafif metamorfizme olmuş, genellikle geçirimsiz olan bu yapı bazen sert, bazen çatlaklı kalkerleri kapsamaktadır. Kıyılar alüviyal ve genç alüviyal, yamaçlar kireçli rendzina, orman ve makilikler kireçsiz kahve renkli orman toprakları ile kaplıdır. Alt bölge toplam arazisinin %7.53’ü Alüvyal topraklar, %5.11’i Kahverengi orman toprakları, %67.49’u Kireçsiz kahverengi orman toprakları, %3.36’sı Kolüvyal topraklar, %12.46’sı Rendzinalar, %3.25’i diğer toprak sınıflarındandır. Toprak Kirliliği : Toprak kirliliği konusunda bir çalışma yapılmamıştır. Ancak, D bölümüne anlatılan su kaynaklarında yapılan çalışmada; su kaynaklarındaki kirliliğin bir nedeninin de tarım çalışmalarında kullanılan pestisit , insektisid ve toprağa atılan bazı atıklardan kaynaklandığı belirlenmiştir.

ARAZİ Alt Bölge toplam arazisinin;

1.Sınıf Topraklar % 7,53

2.Sınıf Topraklar % 5.91

3.Sınıf Topraklar % 67,49

4.Sınıf Topraklar % 3.36

5.Sınıf Topraklar % 12.46

% 3.25’ü Diğer toprak sınıflarındandır.

Kullanma Durumu:

Toplam tarım alanı 231,038 dekar ‘dır. Arazi dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo E.3.1.2.1 : Arazi kullanım yüzdesi

Tablo H.5.3.2 : İlçelere Göre Sulanan Alanların Sulama Biçimleri 2006 Yılı

Arazi Problemleri:

Yalova’da eğim çoğunlukla %12’nin üzerinde ve doğal örtü de nispeten tahrip edilmiş olduğundan toprakların % 75.7’si erozyondan şiddetli şekilde etkilenmiştir. Dolayısıyla toprakların büyük çoğunluğu sığ veya çok sığdır. Ayrıca sarp eğimli 3384 hektarlık kısımda kayalık vardır. Toprakların 2804 hektarında drenaj yetersiz, 772 hektarında bozuktur. Buralar çoğunlukla tarım alanıdır.