Yalova ve Civarının Jeolojisi – Hidrojeolojisi

Yalova ve Civarının Jeolojisi – Hidrojeolojisi:

Yalova İzmit’in güneyinde yeralır. Marmara iklimi etkisinde bulunan sahada; yıllık ortalama yağış 757.0 mm, ortalama sıcaklık ise 14.1 °C’dir. Bölge ekonomik açıdan gelişmiş olup, turizm, sulu tarım ve sanayi en önemli geçim kaynaklarıdır.

Sahada yaşlıdan gence doğru; Paleozoyik devrine ait çeşitli şist ve mermerler,Triyas’a ait kırmızı gre ve konglomeralar, Kretase’ye ait kireçtaşı, gremsi kalker ve konglomera, Eosen devrine ait filiş serisi, Neojen’e ait konglomera, gre, kiltaşı, silttaşı, marn ve en üstte Kuvaterner’e ait alüvyonlar yer alır.Mağmatik kayaç olarak; lav, tüf ve aglomeralar mevcuttur (Şekil D.1.2.1 )

Sahada bulunan derelerin tamamı güney-kuzey yönlü olup, Marmara Denizine dökülürler. En önemli akarsu Yalakderedir. Ortalama akımı 4.5 m3/s’dir. Bunun dışında, Laledere, Kazımıye deresi, Balaban dere, Eyrek dere ve Sellimandıra dereleri de diğer akarsulardır. Saha kaynak yönünden verimli değildir. En verimli kaynakları 20 l/s yi, ortalama kaynak debileri 1-2 l/s’yeyi geçmez. Sellimandıra deresi vadisinde iki önemli kaynak vardır. Bunların debileri 20 l/s’dir. Gökçedere ve Üvezpınar köyleri civarında termal kaynaklar vardır.

Yeraltısuyu taşıyan formasyonlar, alüvyonlardır. Yer yer 80 metreye kadar kalınlığa sahip olan alüvyonun kum, çakıl ve bunların karışımından oluşan kesimlerinden su almak mümkündür. Alüvyon dışında Eosen filişinden de bir miktar su alınabilmektedir. Ancak; verimli değildir.