Armutlu’da Eski Camii (Hacı Ali Paşa Camii)

 

 

Armutlu’da Eski Camii (Hacı Ali Paşa Camii):
Yalova İli, Armutlu İlçesi, 50 L 1c harita no.da kayıtlı 25 pafta, 4474 parselde bulunan Eski Camii; Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 10.03.1990 tarih ve 976 sayılı kararı ile tescil edilmiştir.
Armutlu ilçe merkezinde bulunan Hacı Ali Paşa Camii’sinin yapım kitabesi günümüze kadar gelemediğinden yapım tarihi ve banisi hakkında kesin bilgimiz bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda bu camii’ nin Orhan Gazi döneminde yapıldığı belirtilse’ de bunu doğrulayacak mimari bir kalıntıya rastlanmamaktadır.

Bugünkü mimari üslubundan XIX yüzyılda yapıldığı sanılan bu camii geç dönemde yapılan onarımlarla özelliğini büyük ölçüde yitirmiştir.

Camii, moloz taştan dikdörtgen planlı olarak yapılmış, üzeri ahşap bir çatı ile örtülmüştür XX yüzyılın ikinci yarısında bütünü ile restore edilmiş ve bu restorasyon sırasında eski izleri yok edilmiştir. Yalnızca, eski yapıya ait minare kaidesi çatı hizasına kadar ayakta durmaktadır. İbadet mekânı, altlı, üstlü her kenarda ikişer pencere ile aydınlatılmıştır. Bunlardan alt sıradakiler dikdörtgen söveli, üst sıradakiler ise alçı şebekelidir. Mihrap ve minberinin herhangi bir özelliği bulunmamaktadır.

İbadet mekânının üzerini örten tavan ahşap direklerle desteklenmiştir. Camii’ nin içerisinde yeni yapılan bezemeler sanat tarihi açısından hiçbir özellik taşımamaktadır.

Yakın tarihlerde bu minarenin önüne yeni bir minare yapılmıştır. Son onarım sırasında caminin önüne ahşap çatılı iki katlı son cemaat yeri ve meşruta eklenmiştir, İbadet mekânını örten çatı ile öndeki yapının çatısı birbirleri ile uyum sağlayamamış ve kod farkı meydana getirmiştir.